Polityka Prywatności i polityka cookies 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i polityka cookies (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na stronie https://panawit.pl/ i jej podstronach (dalej: Strona internetowa) prowadzonej przez spółkę Panawit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647915, posiadającą REGON: 365902760, NIP: 5342532694 (dalej: Panawit sp. z o.o.).
 2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane osobowe zbierane przez Panawit sp. z o.o. z wykorzystaniem Strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Panawit sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności i podawanych informacji. Panawit sp. z o.o. dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym środki programistyczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, niedozwoloną modyfikacją, a także nielegalnym przetwarzaniem.
 5. Panawit sp. z o.o. informuje, że korzystanie ze Strony internetowej wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet. Panawit sp. z o.o. zwraca uwagę, że korzystanie ze Strony internetowej może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Strony internetowej, a jej użytkownikiem.

 

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jest Panawit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647915, posiadającą REGON: 365902760, NIP: 5342532694 (dalej: Administrator).
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na adres siedziby wskazany w ust. 1 powyżej albo mailowo na adres biuro@panawit.pl.
 3. Administrator przetwarza w ramach Strony internetowej dane osobowe w następujących celach, zakresie i na podstawie prawnej:
 • w celu umożliwienia przeglądania Strony internetowej – dane osobowe związane z aktywnością na Stronie internetowej czyli informacje o przeglądanych treściach, dane o sesjach urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce, lokalizacji, unikalnym ID, adresie IP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • w celu prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Strony internetowej – dane osobowe dotyczące aktywności na Stronie internetowej oraz ilości spędzanego czasu na każdej z jej podstron, historię wyszukiwania, lokalizację, adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem w związku z wykorzystaniem formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na przesłane wiadomości – imię, adres e-mail, dane podane w treści wiadomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 1. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celach administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na tych platformach społecznościowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na polubienie konta/dołączenie do grupy/wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi swoje dane na koncie Administratora na ww. portalach, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi operacyjne, IT w tym usługi hostingu. Podmioty te działają w imieniu Administratora lub samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych.
 3. Podmioty, o których mowa w ust. 5 powyżej mogą działać na terenie EOG jak i w państwach trzecich, w związku z tym istnieje możliwość przekazywania danych osobowych użytkowników Strony internetowej do państw trzecich (poza EOG) jednakże wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują ochronę i bezpieczeństwo danych m.in. poprzez:
 4. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony,
 5. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub przez organ nadzorczy i zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane:
 7. dane dotyczące użytkowników Strony internetowej przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies znajdujących się na urządzeniach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika na urządzeniu użytkownika;
 8. dane zwarte w formularzu kontaktowym przez czas korespondencji i po jej zakończeniu przez czas nie dłuższy niż czas przedawnienia roszczeń;
 9. dane użytkowników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu będą przetwarzane przez okres istnienia konta/grupy lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
 10. Zgodnie z RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • żądać dostępu do swoich danych osobowych, które obejmuje prawo do:
 • żądać sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • zażądać przenoszenia danych osobowych.

Administrator udzieli odpowiedzi na żądanie osoby, które dane dotyczą bez zbędnej zwłoki – a w każdym przypadku nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Okres jednego miesiąca, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać w razie potrzeby przedłużony z uwagi na złożoność lub liczbę wniosków.

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie niektórych danych jest warunkiem korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności np. formularz kontaktowy (dane obowiązkowe). Formularze znajdujące się na Stronie internetowej automatycznie wskazują dane obowiązkowe. W przypadku niepodania wymaganych danych Administrator nie będzie mógł dostarczyć określonej funkcjonalności Strony internetowej. W przeciwieństwie do danych oznaczonych jako obowiązkowe podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

§3. Współadministrowanie – Facebook i Instagram

 

 1. Panawit sp. z o.o. prowadzi swoje konta w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
 2. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook i Instagram jest Panawit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Rondo ONZ nr 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000647915, posiadającą REGON: 365902760, NIP: 5342532694 (dalej: Administrator) oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Współadministrator). Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie https://www.facebook.com/business/help/144825579583746?id=939256796236247.
 3. Administrator przetwarza dane na swoich kontach w portalach społecznościowych Facebook i Instagram w oparciu o uzasadniony interes Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 4. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

 

§4. Pliki cookie

 

 

§5. Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Zmiana Polityki prywatności zostanie ogłoszona przez Panawit sp. z o.o. na Stronie internetowej.
 2. Pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności i przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: biuro@panawit.pl.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2023 r.